Prvič:

1.1. Predmetni Pravilnik o članskih kartic (v nadaljevanju: Pravilnik določa pravila nakupa, uporabe in druga pravila v zvezi z upravljanjem sistema članskih kartic za uporabo storitev, ki se izvajajo v poslovni enoti Hiše Iluzij, Kongresni trg 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Hiša Iluzij).

1.2. Članska kartica je kartica, katere izdajatelj je DTG d.o.o. in ki potrošnikom omogoča koriščenje določenih storitev, ki se izvajajo v Hiši Iluzij. Veljavnost članske kartice je omejena na eno leto od dneva aktivacije članske kartice.

1.3. Članska kartica je lahko otroška, odrasla ali družinska. Otroško člansko kartico lahko pridobijo, oziroma jo v njihovem imenu pridobijo zakoniti zastopniki, otroci med dopolnjenim petim in do dopolnjenega 15-ega leta. Odraslo člansko kartico lahko pridobijo osebe od dopolnjenega 15-ega leta starosti dalje. Družinska članska kartica pa velja za družina, kar vključuje dve odrasli osebi in dva otroka do dopolnjenega 15-ega leta starosti.

1.4. S pridobitvijo članske kartice pridobi potrošnik pravico do neomejenega števila brezplačnih vstopov v Hišo Iluzij v času veljavnosti članske kartice. DTG d.o.o. si pridržuje pravico, da poleg brezplačnega vstopa v Hišo Iluzij imetnikom članske kartice omogoči tudi druge ugodnosti znotraj Hiše Iluzij, o čemer DTG d.o.o. obvešča imetnik po emailu.

1.5. Članska kartica glasi na ime upravičenca, v primeru družinske članske kartice na ime starša, ki je plačal članarino.

1.6. Članska kartica ni prenosljiva na druge osebe niti ni mogoče zahtevati vračila dela članarine, v kolikor se ne bi koristila.

Drugič:

2.1. Za pridobitev članske kartice in za koriščenje njenih ugodnosti je potrebno plačati članarino. Članarina je določena v veljavnem ceniku DTG za vsako vrsto članske kartice posebej. Velja cena, ki je v ceniku določena na dan plačila članarine.

2.2. Članska kartica je veljavna eno leto od plačila članarine. S ponovnim plačilom članarine ob poteku veljavnosti kartice, se njena veljavnost podaljša za eno leto.

2.3. Ob prvem nakupu oziroma prvem plačilu članarine, kar upravičuje potrošnika do članske kartice, mora potrošnik izpolniti obrazec, v katerem mora obvezno navesti ime in priimek, kraj prebivanja, datum rojstva, vrsto članske kartice, za katero plača članarino, upravičence članske kartice (v primeru družinske članske kartice, vplačila za otroka do dopolnjenega 15-ega leta ter darilne članske kartice), veljaven e-mail naslov, datum izpolnitve obrazca, potrditev soglasja za uporabo osebnih podatkov ter podpis potrošnika, ki je izpolnila obrazec. Obrazec je Priloga 1 k temu Pravilniku (v nadaljevanju: Obrazec).

2.4. V kolikor se članska kartica kupi oziroma članarina vplača kot darilo, torej v korist tretje osebe, je potrošnik, ki izvršuje nakup, dolžan predložiti samo lastno ime in priimke ter ime in priimek obdarjenca in v tem primeru ne izpolni Obrazca, temveč izpolni samo Naročilnico za

člansko kartico.

2.5. Članska kartica se aktivira s plačilom članarine ter z izpolnitvijo obrazca. V primeru, da se članska kartica kupi oziroma članarina vplača kot darilo, se članska kartica aktivira šele s prvim obiskom obdarjenca, ko le-ta predloži izpolnjen Obrazec. Obdarjenec je dolžan člansko kartico aktivirati v roku 3 mesecev od dneva nakupa, v nasprotnem primeru mu pravica propade.

2.6. Pred potekom veljavnosti članske kartice bo imetnik članske kartice na svoj e-mail naslov, ki ga je predložil na Obrazcu, prejel obvestilo o poteku veljavnosti članske kartice, da se mu omogoči ponovno plačilo članarine in s tem podaljšanje veljavnosti kartice.

Tretjič:

3.1. Ob vstopu v Hišo Iluzij je imetnik dolžan predložiti člansko kartico za uveljavljanje upravičenj iz članske kartice.

3.2. Osebje Hiše Iluzij je zaradi ugotavljanja istovetnosti prinosnika članske kartice, torej gre za osebo, ki je navedena na članski kartici, upravičena, da ob predložitvi članske kartice od imetnika zahteva tudi predložitev osebnega dokumenta.

Četrtič:

4.1. DTG d.o.o.bo imetnike članskih kartic periodično po elektronski pošti, na e-mail naslov, ki so ga predložili na Obrazcu, pošiljal obvestila o akcijah v Hiši Iluzij, do katerih so upravičeni imetniki članske kartice.

4.2. Poleg tega si DTG d.o.o. pridržuje pravico, da imetnikom članske kartice pošilja tudi druga reklamna sporočila, ki se pošljejo na e-mail naslov, ki so ga predložili na Obrazcu.

4.3. Osebni podatki, ki jih DTG d.o.o. zbere na podlagi izpolnjenega Obrazca, se zbirajo z namenom obveščanja imetnikov članskih kartico o pravicah in poteku pravic v zvezi s članskimi karticami ter za segmentacije marketinških in trženjskih sporočil, da posamezniki ne dobivajo preveč sporočil, katerih vsebina za njih ne bi bila zanimiva. Te podatki se hranijo v bazi DTG za dobo 5 let. Imetnik članske kartice ima pravico kadarkoli zahtevati preklic uporabe in obdelave osebnih podatkov s sporočilom na info@houseofillusions.si.

Petič:

5.1. Predmetnik Pravilnik stopi v veljavo z dnem 10. 4. 2018. DTG d.o.o. si pridržuje kadarkoli spremeniti predmetni Pravilnik, brez predhodne objave.

5.2. Ta Pravilnik je objavljen na spletni strani Hiše Iluzij, http://houseofillusions.si te ga je možno dobiti na vpogled pri vodstvu DTG d.o.o.

5.3. Vse spore v zvezi s poslovanjem DTG se rešuje primarno s sporazumom. V kolikor sporazum v zadevi ni mogoče, bo v zadevi pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. DTG ne pri znava reševanja potrošniških sporov s pomočjo IPRS.

Ljubljana,

10.4.2018

DTG d.o.o.

Dejan Grbić, direktor

Priloga 1. OBRAZEC ZA PRIDOBITEV ČLANSKE IZKAZNICE HIŠE ILUZIJ

Priloga 2. NAROČILNICA ZA ČLANSKO IZKAZNICO HIŠE ILUZIJ