Prvič:

1.1. Predmetna Splošna Pravila Poslovanja (Splošna Pravila) določajo splošna pravila poslovanja družbe DTG d.o.o. (v nadaljevanju: DTG) v poslovni enoti Hiša Iluzij, Kongresni trg 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Hiša Iluzij) ter tudi v drugih poslovnih enotah, v katerih bi DTG pričel poslovati po sprejemu teh Splošnih Pravil, v kolikor se za posamezne enote ne sprejmejo ločena pravila.


Drugič:

2.1. Vstop v Hišo Iluzij je omogočen vsem obiskovalcem v času uradnih ur Hiše Iluzij. Uradne ure določa DTG po prosti presoji. Za vstop v Hišo Iluzij je potrebno plačati vstopnino po ceniku DTG, ki je veljaven na dan vstopa.

2.2. Vstop osebam, mlajšim od 15 let, je dovoljen le ob spremstvu odrasle osebe. Izjemoma se vstop dovoli tudi brez spremstva odrasle osebe, v kolikor starš oz. zakoniti zastopnik poda izrecno izjavo, da soglaša s samostojnim obiskom otroka v Hiši Iluzij. DTG ne prevzema nikakršne odgovornosti za osebe, mlajše od 15 let, ki v Hišo Iluzij vstopajo brez ustreznega spremstva ali soglasja ter si pridržuje pravico zavrniti vstop. Izjavo Hiša Iluzij hrani do konca dneva obiska otrok/a, za katere/-ga je zakoniti zastopnik podal izjavo na recepciji Hiše Iluzij, nato pa se ga preda v hrambo v arhiv Hiše Iluzij, kjer se zaradi dokaznih razlogov hrani še pet let od dneva obiska. V primeru nastanka škodnega dogodka, ki ga je povzročil otrok ali ki vključuje otroka, pa Hiša Iluzij hrani izjavo do konca zaključka postopkov o škodnem dogodku oziroma do poplačila nastale škode. Dostop do arhiva izjav imata zakoniti zastopnik DTG in vodja Hiše Iluzij.

2.3. DTG si pridržuje pravico, da del ali celoto Hiše Iluzij zapre za javnost zaradi interesa javnost ali drugih interesov (npr. popravila, renovacije, zakup dela prostora, praznovanja, itd.), o čemer se obiskovalce obvesti pri vstopu v Hišo Iluzij.

2.4. Vstop živalim v Hišo Iluzij je dopusten in sicer za živali, ki so registrirane kot živali za pomoč oziroma spremljavo osebam z invalidnostjo ter za živali, ki imajo ustrezno opremo zaradi varstva drugih obiskovalcev in za njihovo lastno varnost (obvezno morajo bit na povodcu, imeti morajo nagobčnik, ali bit v ustrezni košari, ki je zaprta, in podobno).


Tretjič:

3.1. Hiša Iluzij je odprt vse dni v tednu, vse dni v letu, od 9:00 do 21:00. DTG si pridržuje pravico, da zaradi posebnih dogodkov za posamezne dneve skrajša delovni čas, o čemer se javnost obvesti preko medijskih kanalov DTG, kot sta Facebook ali spletna stran, ali pa Hiša Iluzij v celoti zapre za javnosti.

3.2. Osebje Hiše Iluzij si pridržuje pravico, da obiskovalce naprosi do 15 minut pred zaključkom delovnega časa, da se pričnejo pomikati proti izhodu, z namenom zapustitve Hiše Iluzij ob koncu delovnega časa.

3.3. Vsa praznovanja oziroma dogodke, ki se organizirajo v Hiši Iluzij v dogovoru z DTG, je potrebno zaključiti najkasneje pol ure pred zaključkom delovnega časa, da se lahko zagotovi zaključek in izhod iz Hiše Iluzij do konca delovnega časa.


Četrtič:

4.1. DTG omogoča tudi vnaprejšnjo rezervacijo skupinskih obiskov Hiše Iluzij (npr. za šole, skupine, praznovanje rojstnih dni, itd.). Takšni obiski so plačljivi v skladu z veljavnimi pravili DTG. V primeru, da naročnik takšnega obiska na dan obiska ne pride niti rezervacije ne odpove najkasneje 48 ur pred dnevom rezervacije, si DTG pridržuje pravico, da zadrži plačano akontacijo za obisk kot pokritje nastalih stroškov. V primeru odpovedi rezervacije več kot 48 ur pred rezerviranim dnevom in do 7 dni do dneva, si DTG pridržuje pravico zadržati polovico vplačane akontacije. Za odpovedi 7 in več dni do dneva rezervacije, DTG vplačano akontacijo v celoti vrne.

4.2. Za potrditev rezervacije skupinskih obiskov je potrebno plačilo akontacije v 100% vrednosti obiska po veljavnih pravilih DTG na dan plačila akontacije, na podlagi predračuna, ki ga izstavi DTG, v kolikor se naročnik in DTG ne dogovorita drugače.

4.3. V kolikor mora skupinski obisk zaradi nepredvidenih razlogov odpovedati DTG, naročniku v celoti povrne celoten znesek vplačane akontacije.

4.4. V kolikor se skupinskega obiska udeležujejo osebe, mlajše od 15 let, morajo Hišo Iluzij obvezno obiskati v spremstvu 2 odraslih, polnoletnih oseb, ki prevzameta skrb za otroke, DTG namreč ne prevzema odgovornosti za takšne osebe. Organizator takšnega skupinskega obiska mora poskrbeti, da zakoniti zastopniki otroka soglašajo s takšnim obiskom ter spremstvom 2 odraslih oseb. DTG takšne dolžnosti organizatorja ne preverja, vendar pa lahko v primeru utemeljenega suma, da soglasje zakonitih zastopnikov ni podano, prepove vstop v Hišo Iluzij. DTG za osebe, mlajših od 15 let, ki Hišo Iluzij obiščejo v direktnem nasprotju z določbami te točke, ne prevzema nikakršne odgovornosti. V primeru, da Hiša Iluzij pridobi soglasje zakonitih zastopnikov, se te izjave hranijo v skladu z določbami točke 2.2. tega pravilnika.

4.5. DTG za določene osebe (npr. mlajše od 5 let, družine) pri nakupu posamezne vstopnice omogoča popust oziroma posebno ceno (družinske vstopnice) ali pa celo brezplačen vstop (otroci, mlajši od 5 let). Ne glede na to, v primeru organiziranih skupinskih obiskov (npr. obiski šol, vrtcev) se tudi takšnim osebam zaračuna vstopnina glede na cene za skupinske obiske po veljavnih pravilih DTG.

4.6. DTG vsakega naročnika oziroma organizatorja skupinskega obiska ob povpraševanju seznani s svojimi cenami za organizirane skupinske obiske.


Petič:

5.1. Nakup vstopnic za vstop v Hišo Iluzij je mogoč na blagajni Hiše Iluzij, po veljavnem ceniku, ki velja na dan nakupa vstopnice. Vstopnice veljajo samo za tisto številko oseb in kategorijo oseb, ki je navedena na vstopnici. Obisk je mogoč samo na dan, ki je naveden na vstopnici. Vstopnico in račun, ki jo obiskovalec prejme z vstopnico, je potrebno hraniti ves čas obiska ter ob izhodu, kot dokazilo nakupa.

5.2. Vstopnic ni mogoče zamenjati za denar oz. za njih ni mogoče zahtevati povračila. V kolikor obiskovalec meni, da bi moral biti upravičen do povračila, ker naj ne bi prejel tega, kar je pričakoval, poda pritožbo pri ustrezni osebi Hiše Iluzij, ki o tej pritožbi odloča.

5.3. Hiša Iluzij si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti svoje cene, tako da javno objavi spremembo cenika. Spremembe veljajo od dneva javne objave.

5.4. DTG omogoča nakup darilnih bonov. Darilni boni glasijo na znesek ali na število ustreznih vstopnic. Darilni bon nima roka veljavnosti in se lahko koristi kadarkoli v času uradnih ur Hiše Iluzij za namen, naveden na darilnem bonu. Smatra se, da je prinosnik darilnega bona dejanski upravičenec.


Šestič:

6.1. V Hiši Iluzij ni dovoljena konzumacija hrane in pijače, razen v primeru posebnega dogovora z vodstvom in v za to določenih prostorih.

6.2. V Hišo Iluzij ni dovoljeno vnašati velikih kosov prtljage, ki presegajo dimenzije osebne torbe ali torbice. Predmete, ki se prinesejo s seboj (npr. torba, dežnik, plašči, itd.), lahko obiskovalci pustijo v za to namenjenem prostoru, vendar pa DTG ne odgovarja za izgubo ali uničenje teh predmetov. V primeru organiziranih dogodkov (npr. obiski šol, rojstnodnevna praznovanja, itd.) lahko osebje zahteva, da se takšni predmeti pustijo v za to namenjenem prostoru zaradi lažje izvedbe dogodka in zaradi zagotavljanja varnosti. Obiskovalci ne smejo puščat i brez nadzora predmetov večjih vrednosti, saj DTG ne odgovarja za njihovo izgubo ali uničenje.

6.3. V kolikor se v Hiši Iluzij najdejo predmeti, ki so jih pustili obiskovalci, in ni mogoče ugotoviti, kdo je lastnik predmeta, se predmet hrani maksimalno sedem (7) dni, nato pa se lahko zapisniško uniči. Predmeti večje vrednosti se predajo policiji.


Sedmič:

7.1. V Hiši Iluzij se izvaja nadzor prostorov z namenom zagotavljanja varnosti obiskovalcev in prostora. Nadzor brez snemanja se v obratovalnem času muzeja izvaja v razstavnih prostorih Hiše Iluzij. Snemanje prostorov se izvaja samo v času, ko Hiša iluzij ne obratuje. Vsi posnetki se hranijo na disku v Hiše Iluzij, do katerega ima dostop zakoniti zastopnik DTG in vodja Hiše Iluzij, in sicer za dobo enega meseca, po tem času pa se posnetki izbrišejo, v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

7.2. Z vstopom v Hišo Iluzij se obiskovalci strinjajo z video nadzorom.


Osmič:

8.1. V Hiši Iluzij je dovoljeno fotografiranje in snemanje, razen v delih, kjer je to izrecno prepovedano. Fotografije in posnetke lahko obiskovalci uporabljajo izključno za osebne namene, ne pa za komercialne namene, v kolikor za to ni podano posebno soglasje DTG.

8.2. Vsako snemanje v Hiši Iluzij, katerega namen je komercialna ali profesionalna uporaba, mora biti dogovorjena in potrjena s strani vodstva Hiše Iluzij.


Devetič:

9.1. Zaradi izboljšanja uporabniške izkušnje si DTG prizadeva razumeti različne potrebe, preference in pričakovanja obiskovalcev, kot tudi strukturo obiskovalcev, saj se le na tak način lahko nadgradijo naše storitve, izdelki, ponudba. S tem namenom se v Hiši Iluzij izvajajo dejavnosti, na podlagi katerih se zbirajo osebni in zaupni podatki obiskovalcev, pred, med in po obisku obiskovalcev.

9.2. Kateri podatki se zbirajo, so opredeljeni s tem pravilnikom oziroma pri opisu ali pravilih posamezne aktivnosti, ki se izvaja v Hiši Iluzij. Vsi podatki se zbirajo in obdelujejo v skladu z zakonskimi določbami o varstvu osebnih podatkov. Kateri podatki obiskovalcev se zbirajo, obdelujejo in hranijo je odvisno od storitev, izdelkov in ponudbe DTG, ki jo obiskovalci koristijo.

9.3. Pri rezervaciji posameznih storitev Hiše Iluzij oz. skupinskih obiskov, lahko DTG shrani podatke o imenu in priimku obiskovalcev oziroma naročnika, e-mail ali kontaktno telefonsko številko naročnika ter naslov naročnika (v primeru, da je potrebno vstopnice ali potrdilo o nakupu poslati na domači naslov), podatke o naročilu in koriščenju naročila, ter vso korespondenco z naročnikom oziroma obiskovalcem. Te podatki se hranijo zaradi morebitnih kasnejših pritožb ali sporov in se hranijo v bazi DTG do 10 let. Dostop do teh podatkov imajo zaposleni DTG ter zakoniti zastopnik DTG, in sicer z namenom preverjanja in operativne izvedbe storitev iz rezervacij. Podatki se hranijo v elektronski obliki, v oblaku, in sicer podatke v bazo vnaša vodja Hiše Iluzij ali pa oseba, ki jo vodja Hiše Iluzij za to posebej pooblasti, in je za njih omogočen dostop izključno samo zaposlenim DTG, lahko pa se hranijo tudi v elektronskem sistemu za izdajanje vstopnic (npr. davčna blagajna).

9.4. Ob nakupu vstopnic ali nakupu izdelkov na blagajni Hiše Iluzij se lahko od obiskovalcev pridobi podatke o spolu, starosti, prebivališču, namenu obiska, z namenom izvajanja analize obiska Hiše Iluzij, da bi se lahko izboljšala uporabniška izkušnja obiskovalcev. Te podatki se hranijo v bazi DTG do 5 let. Obiskovalec lahko kadarkoli zavrne podajo takšnih podatkov. Ker se podatki ne hranijo poimensko, kasnejša zahteva za preklic obdelave namreč ni mogoča in je zato potrebno nemudoma zavrniti podajo takšnih podatkov.

9.5. Osebni podatki, ki se zberejo pri sodelovanju v nagradnih igrah DTG, so opredeljeni v pravilniku o izvajanju nagradnih iger, kot tudi njihova obdelava ter možnost preklica uporabe.

9.6. DTG si pridržuje izvesti posamezne promocijske akcije, ki posameznikom omogočijo ugodnosti, DTG pa pridobljene podatke uporabi za pošiljanje marketinških in trženjskih elektronskih sporočil. Poleg e-mail naslova se lahko zberejo še podatki o imenu in priimku, starosti, spolu, prebivališču ter morebitni drugi podatki, ki se jih za posamezno promocijsko akcijo izrecno opredeli z internim aktom DTG. Te podatki se zbirajo z namenom segmentacije marketinških in trženjskih sporočil, da posamezniki ne dobivajo preveč sporočil, katerih vsebina za njih ne bi bila zanimiva. Posamezniki bodo pred oziroma ob podaji osebnih podatkov obveščeni o namenu zbiranja podatkov, s čimer se jim omogoči, da osebnih podatkov ne predložijo. Te podatki se hranijo v bazi DTG do 5 let. Posameznik ima pravico kadarkoli zahtevati preklic uporabe in obdelave osebnih podatkov s sporočilom na info@houseofillusions.si.

9.7. Osebni podatki se pridobivajo, ali s pomočjo elektronskih sredstev (npr. prijava posameznika na novice na spletni strani izvajalca), ali pa tako, da posamezniki fizično izpolnijo obrazec, v katerem navedejo svoje osebne podatke in ta obrazec podpišejo. V primeru zbiranja osebnih podatkov s pomočjo elektronskih sredstev, se uporabnike seznani z zbiranjem osebnih podatkov, omoči se jim vpogled v splošna pravila, ki določajo varstvo osebnih podatkov, ter se zahteva sprejem teh pravil. Pri zbiranju fizičnih obrazcev, se uporabnikom da na vpogled ta splošna pravila. Osebni podatki pri elektronskem načinu zbiranja podatkov se (i) avtomatično prenašajo v elektronsko bazo, ki se vodi s pomočjo ustrezno zaščitenih platform za avtomatizacijo marketinga (v primeru zbiranja preko platforme) ali (ii) uvozijo iz drugih baz. V primeru fizičnega zbiranja soglasij pa se osebni podatki iz soglasij ročno prenesejo v platformo za avtomatizacijo marketinga. Ob sprejemu predmetnih pravil, DTG uporablja platformo MailChimp©, pridržuje pa si pravico kadarkoli spremeniti platform in prenesti bazo osebnih podatkov v novo platformo, ki zagotavlja enako raven zaščite osebnih podatkov. Fizični obrazci oziroma soglasja se hranijo v zaklenjeni omari v poslovnih prostorih Hiše iluzij, dostop do njih pa imata vodja Hiše Iluzij in oseba, ki je pri DTG zadolžena za izvajanje storitev marketinga. Baza v platformi za avtomatizacijo marketinga se hrani za dobo petih let, do nje pa imata dostop vodja Hiše Iluzij in oseba, ki je pri DTG zadolžena za izvajanje storitev marketinga. Zaradi potreb izvedbe svojih storitev imajo lahko dostop do osebnih podatkov posameznikov tudi pravna služba in računovodska služba kot zunanja izvajalca, in sicer za opravljanje pravnih in računovodskih storitev, ki jih na podlagi pogodbe o sodelovanju izvajata za Hišo iluzij. Osebne podatke v tem primeru posreduje vodja Hiše Iluzij.

9.8. Pri izvrševanju svojih storitev se zaposleni Hiše Iluzij seznanjajo tudi z osebnimi podatki poslovnih partnerjev, kot so zunanji izvajalci posameznih storitev ali pa naročniki storitev Hiše Iluzij. V kolikor ni izrecno drugače navedeno s tem pravilnikom, imajo dostop do teh podatkov direktor DTG, vodja Hiše Iluzij ter zaposleni, ki so pri DTG zadolženi za izvajanje storitev marketinga in trženja. Te podatki se štejejo za poslovno skrivnost Hiše Iluzij in po prenehanju zaposlitve pri DTG, nekdanji zaposleni z njimi več ne smejo in ne bodo razpolagali.


Desetič:

10.1. Zaradi razlogov zdravja in varnosti je v Hiši Iluzij, poleg drugje navedenih prepovedi, prepovedano: 

a) Kajenje v Hiši Iluzij je prepovedno. Prav tako je zaželeno, da obiskovalci ne kadijo pred vhodom v Hišo Iluzij.

b) Po Hiši Iluzij je prepovedano teči, kričati ali se na drug način neprimerno obnašati, kar bi lahko motilo druge obiskovalce ali osebje. Prav tako je prepovedano sedeti na stopnicah ali zapirati vhodov ter vrat. Strogo je prepovedano fizično ali verbalno nasilje nad drugimi obiskovalci in nad osebjem.

c) Eksponate oziroma slike je prepovedno prijemati ali se jih na drug način dotikati, razen v kolikor je to za posamezen primer posebej navedeno in v skladu z navodili uporabe. V dvomih so se obiskovalci dolžni obrniti na osebje.

d) Neupoštevanje varnostnih znakov ali navodil za varnost, tako splošnih kot posebnih, ki jih lahko v posameznih primerih osebje poda obiskovalcem zaradi zagotovitve varnosti.

e) Neupoštevanje požarnih signalov in pravil evakuacije. V Hiši Iluzij so nameščena obvestila, kako je potrebno ravnati v primeru požara in na kakšen način se sporoči odgovornim osebam, da je prišlo do požara.

f) Vstopati v prostore, ki niso namenjene za obiskovalce, v kolikor za to ne obstaja soglasje osebja Hiše Iluzij.

10.2. V primeru nespoštovanja pravil si Hiša Iluzij pridržuje pravico, da osebje od kršitelja zahteva odstranitev iz Hiše Iluzij oziroma ga odstrani samo, v primeru hujših kršitev, ki imajo znake kaznivega dejanja oziroma prekrška, pa lahko celo prepove nadaljnji vstop ali pokliče policijo.

10.3. Zaradi razlogov varnosti ( v primeru kriznih dogodkov, ki vplivajo na varnost obiskovalcev), si osebje Hiše Iluzij pridržuje pravico, da zahteva od obiskovalcev, da le-ti pokažejo vsebino svojih torb ali vrečk, ki jih prinesejo s seboj, ter izpraznijo žepe). V kolikor bi se na takšen način naši predmeti, ki bi bili lahko nevarni za ljudi, razstavljene predmete ali stavbo, lahko osebje Hiše Iluzij takšne predmete zadrži do odhoda obiskovalca, v primeru predmetov, ki lahko predstavljajo večjo nevarnost (npr. orožje), pa pokliče policijo.


Enajstič:

11.1. Osebje Hiše Iluzij je prepoznavno po tem, da je oblečeno v uniforme,. Osebje lahko kadarkoli od obiskovalcev zahteva, da se ravnajo v skladu s splošnimi pravili Hiše Iluzij ali z navodili, ki jih dajo obiskovalcem, zaradi zagotavljanja varnosti in miru v Hiši Iluzij. Obiskovalci se lahko kadarkoli obrnejo na osebje za potrebna navodila in pojasnila.

11.2. V kolikor se obiskovalec ne strinja z dejanji ali navodili osebja, lahko poda pritožbo s pisnim sporočilom na info@houseofillusions.si ali pri vodji Hiše Iluzij, v kolikor je le-ta prisoten, katera pritožba se zabeleži pisno. Vse pritožbe obravnava vodja Hiše Iluzij in nanje odgovori najkasneje v roku osmih (8) dni od njihovega prejema. Prav tako DTG sprejema vse ostale pripombe ali predloge pisno na info@houseofillusions.si ali po navadni pošti, naslovljeno na vodjo Hiše Iluzij.


Dvanajstič:

12.1. Ob določenih dnevih (vikendi, prazniki, itd.) je lahko v Hiši Iluzij gneča zaradi velikega obiska. Osebje Hiše Iluzij si ves čas prizadeva, da bi bilo v določenem trenutku v Hiši Iluzij samo toliko oseb, da se lahko normalno gibajo in je zagotovljena varnost. V takšnih primerih se obiskovalci naprošajo za potrpežljivost ter uvidevnost do drugih obiskovalcev in osebja. 

12.2. Zaradi obzirnosti do drugih obiskovalcev in osebja je zaželeno, da imajo obiskovalci v Hiši Iluzij izklopljene telefone oziroma zvok na telefonu ter da se po telefonu ne pogovarjajo, v kolikor se pogovarjajo, da počnejo to diskretno in ne motijo drugih obiskovalcev.


Trinajstič:

13.1. Predmetna Splošna pravila poslovanja stopijo v veljavo z dnem 25.5.2018 in nadomestijo dosedanja Splošna pravila poslovanja. DTG si pridržuje kadarkoli spremeniti Splošna pravila, brez predhodne objave.

13.2. Ta Splošna pravila so objavljena na spletni strani Hiše Iluzij, http://houseofillusions.si ter na vpogled pri vodstvu Hiše Iluzij.

13.3. Vse spore v zvezi s poslovanjem DTG se rešuje primarno s sporazumom. V kolikor sporazum v zadevi ni mogoče, bo v zadevi pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. DTG ne priznava reševanja potrošniških sporov s pomočjo IPRS.

DTG d.o.o.